Website Sociaal Kulturele Vereniging SHIVA


Actie van SHIVA tegen voornemen Ben Bot tot medewerking aan afschaffing TO

Via de media heeft SHIVA vernomen dat de Nederlandse minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken voornemens is mee te werken aan de afschaffing van de Toescheidings Overeenkomst (TO) die tot stand is gekomen bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975.

In deze TO zijn echter onvervreemdbare rechten vastgelegd van vele mensen met een Surinaamse afkomst, met name degenen die voor 1975 zijn geboren en feitelijk zowel Nederlander als Surinamer waren tijdens hun geboorte.

Door de TO (gedeeltelijk) af te schaffen zouden enkele zeer fundamentele rechten van een grote groep mensen uit de Surinaamse gemeenschap en daaronder ook vele leden en sympathisanten van SHIVA worden ontnomen.

SHIVA legt zich hier niet bij neer en is daarom een grote brievenactie gestart.
SHIVA roept een iedereen die in zijn rechten zal worden geschaad (als Minister Ben Bot dit voornemen omzet in beleid) op een brief te sturen naar deze Minister. Een modelbrief is hieronder te downloaden en hoeft alleen te worden ingevuld met uw gegevens, geprint en ondertekend en vervolgens op de post te worden gedaan


Modelbrief BuZa afschaffing TO 2005(Word 6.0/RTF document)

Graag uw massale medewerking voor deze actie!

Informatie over de akties van SHIVA tegen de hoge ticketprijzen van KLM/SLM op de routes naar Suriname en de Nederlandse Antillen.Een van de akties bestaat uit het indienen van een klacht bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
De NMa heeft mede naar aanleiding van onze klacht een rapport opgesteld. Hieronder kunt U dit volledige rapport downloaden en bekijken.

Rapport NMa d.d. 8 oktober 2001 (Word 6.0/RTF document)
1e Persbericht SHIVA naar aanleiding van uitspraak NMa
Bezwaarschrift d.d. 15 oktober 2001 SHIVA tegen besluit NMa(Word 6.0/RTF document)

De NMa heeft dit Bezwaarschift verworpen door de SHIVA (na 4 jaar) niet aan te merken als belanghebbende in deze zaak.
De NMa heeft onze klacht tot op heden niet inhoudelijk behandeld (omdat wij geen belanghebbende zouden zijn).
Het hierboven genoemde NMa rapport (waarvan de conclusies uiteraard niet worden onderschreven door SHIVA) is welliswaar opgesteld mede naar aanleiding van onze klacht, maar is in feite een ambtshalve rapport van NMa. Er is namelijk inhoudelijk niet ingegaan op onze klacht. Brieven met bezwaren en andere stukken die door SHIVA de afgelopen jaren zijn ingediend zijn door de NMa totaal niet in overweging genomen in haar rapport en al helemaal niet in het besluit waarin SHIVA niet ontvankelijk verklaard is.

Brief van de Consumentenbond aan Minister Netelenbos n.a.v. uitspraak NMa d.d. 8 november 2001(Word 6.0/RTF document)

De SHIVA heeft nu de stap naar de rechter genomen om het besluit van NMa over de niet ontvankelijkheid aan te vechten. Uiteraard willen wij ook inhoudelijk het rapport van de NMa aanvechten. Echter, door deze aktie van de NMa zal SHIVA nu eerst bij de rechter moeten aantonen belanghebbende te zijn. Het is SHIVA (na zoveel jaren) inmiddels wel duidelijk dat de NMa een tactiek van ontwijking en vertraging toepast in deze zaak. SHIVA vraagt zich af of deze opstelling van de NMa wel gepast is en welke belangen de NMa daarmee dient.

Beroepschrift bij de Rechtbank te Rotterdam d.d. 2 januari 2002 tegen de besluiten van NMa(Word 6.0/RTF document)

Op 5 april 2002 zijn er mede onder druk van SHIVA schriftelijke 2de Kamervragen gesteld aan Minister Netelenbos van Verkeer. Hieronder het persbericht van SHIVA hierover:

Persbericht d.d. 5 april 2002

Bij de Rechtbank te Rotterdam heeft de SHIVA het volgende stuk ingediend ter aanvulling op het Beroepschrift en als antwoord op hetgeen door de NMa naar voren was gebracht:

Conclusie van Repliek bij de Rechtbank te Rotterdam d.d. 27 augustus 2002 tegen de besluiten van NMa(Word 6.0/RTF document)

SHIVA heeft een 14 puntenplan opgesteld wat hier te lezen is:

Shiva 14 puntenplan Open Skies(Word 6.0/RTF document)

Vermeldenswaardig is verder dat de SHIVA een verzoek bij de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft ingedient om inzage te krijgen in hetgeen door Nederland en Suriname is/wordt besproken inzake de Luchtvaartovereenkomst. De SHIVA heeft hierbij een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
SHIVA wil graag weten of en op welke wijze de Nederlandse delegatie concreet het belang van de Consument dient. Gezien het feit dat er nog steeds geen lage ticketprijzen zijn en ook geen concurrentie mogelijk is op de route Amsterdam Paramaribo v.v. heeft SHIVA het vermoeden dat de belangen van andere partijen kennelijk zwaarder wegen. Vreemd genoeg weigert het Ministerie de verslagen van deze besprekingen tot nu toe in te laten zien, maar ook op dit front wordt aktie gevoerd.

De rechter te Rotterdam heeft helaas goedgekeurd dat de NMa SHIVA als niet belanghebbende heeft aangemerkt. Tegen dit onbegrijpelijke vonnis is hoger beroep ingesteld, niet alleen door SHIVA, maar ook door andere partijen die zich in deze zaak bij SHIVA hebben aangesloten.

College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 april 2003(Word 6.0/RTF document)

Een van de partijen die zich heeft aangesloten is de Vereniging Van Reizigers (VVR) en voor het verdere vervolg van deze zaak word verwezen naar de website van deze vereniging:

Website Vereniging Van Reizigers VVR

Verder wordt verwezen naar de Vereniging Vrije Vogel die een soortgelijke klacht heeft ingediend bij de NMa over de praktijken van de KLM op de route Amsterdam-Curacao. Hieronder enkele documenten in deze zaak:

Rapport NMa inzake klacht VVV d.d. 8 november 2000 (Word 6.0/RTF document)
Bezwaarschrift VVV d.d. 13 december 2000 tegen besluit NMa(Word 6.0/RTF document)
Aanvullend Bezwaar VVV d.d. 10 maart 2001 Shiva besluit NMa(Word 6.0/RTF document)

Website Vereniging Vrije Vogel


S.K.V. SHIVA
Postbus 5162
Paramaribo
Suriname (S.Am.)
Tel.: +597 493615/462993
Fax: +597 494057

Correspondentieadres Nederland:
Vrijbuiterhof 2
2132 TL Hoofddorp
Nederland

E-mail: shiva@vvso.org
Website: http://www.vvso.org/shiva of http://shiva.webhop.net

webmaster:Soedesh Jankie